𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 π‘πšπ§ππ°πžπ  𝟏 𝐭𝐞 𝐌𝐞𝐩𝐩𝐞π₯

Vrijdag 1 november jl. was de kick-off van het project Randweg. Samen met Hans van Haeften MSV & Ardjan Fleerakkers van Cicom & Copier gaat RdB Real Estate de eerste fase van het project uitvoeren. Fase 1 houdt in:

– Bestemmingsplanwijziging & Omgevingsvergunning.

De samenwerking tussen Cicom & Copier en RdB Real Estate zorgt er uiteindelijk voor dat wij zo snel mogelijk kunnen gaan bouwen in Meppel. Cicom & Copier werkt samen met ons op het gebied van advies en oplossingen in fase 1.

Wij gaan uit van een succesvolle samenwerking en een voorspoedig project!

Versturen